2013. február 3., vasárnap

4. évközi vasárnap

Hirdetések
Elsővasárnap van, a szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
A reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
A héten elsőcsütörtök lesz. Idős, beteg testvéreinket 7-én fogom felkeresni.
Mai nap gitáros szentmise lesz Szentistvántelepen, 10-én Budakalászon.
Képviselő testületi gyűlés lesz
        Szentistvántelepen február 9-én szombaton az esti mise után.
        Budakalászon február 10-én vasárnap az esti mise után.
Keresztelés
Február 3-án 9 órakor lesz Dézsi András Csaba keresztelése a budakalászi templomban.
Temetés
Sikos Antal nyugalmazott ürömi plébános életének 87, áldozópapságának 62. évébenaz örökkévalóságba költözött. Temetése február 26-án volt az Ürömi temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét ajánlunk fel február 9-én szombat este Budakalászon.
Vigyázó Miklós atya temetése február 16-án szombaton 12 órakor lesz a Babér utcai templomban szentmise keretében.
Lang György testvérünk búcsúztatása február 8-án pénteken 16 órakor lesz a telepi templomban, a temetés másnap 11 órakor a mosonmagyaróvári piarista kápolnában és temetőben.
Február 4-én este 6 órakor lesz Tóth Tibor búcsúztatása a kalászi templomban.Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 18 óra hálából a kapott kegyelmekért
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
        10 óra Szentistvántelep +Rokonokért
        18 óra Budakalász +Klup István és Margitért
Hétfő Budakalász 18.00 óra Tóth Tibor gyászmise
Kedd 8 óra Szentistvántelep +Gyula és szülők
Szerda Budakalász 7 óra +Geier György és unokájáért Stefán Ágnesért
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra + Hornyák Gergely és neje Stefániáért
Szombat Szentistvántelep 18 óra Sikos Antal atyáért
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
        10 óra Szentistvántelep Unokákért
        18 óra Budakalász + Ilona (január 29-én temettük)

Ma Szent Balázs napja van, a héten ünnepeljük, Szent Ágotát, Dorottyát, Miki Szent Pál és társai japán vértanúkat, Emiliáni Szent Jeromost. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
Pápa imaszándéka
Általános imaszándék: hogy a menekült családok, különösen az anyák támogatásra és társakra leljenek nehézségeik közepette.
Missziós imaszándék: A viszályok között élőkért hogy a háború és szembenállás közepette élő népek ráleljenek a békés jövő felé vezető útra.


Prohászka Ottokár gondolataiból: Gyertyaszentelő... tulajdonlap pedig Szűzszentelő. Elragadó látvány: a legtisztább s legnagyobb lélek a tisztulás törvénye alatt. Homlokán az érintetlenség méltóságának fénysugara, szemeiben a tiszta lélek ragyogása; liliom és mirrhaillat ruháiban; karjain az isteni gyermek s ez a Szűz mégis tisztulni jön; érzi, mily szent s tiszta az Úr. A szent Szűz nyomaiban járnak a lelkek, kivált a lelkek anyja, az egyház, Krisztus jegyese, a Szentlélek orgánuma, a kegyelem hordozója, az Isten galambja, csőrében az olajfaággal. Jellege a szentségi
a) Megnyilatkozik ez hitvallásában, tanában, buzdításaiban, erkölcsi tevékenységében, erényeiben; «suspirat ad sanctitatem...» vágyódik a szentség után Ε vágyat Jézus szívéből veszi. Jézus küldetésének virága az egyház szentsége. Erezte ezt Szent Pál: «Krisztus szerette az anyaszentegyházat és önmagát adta érte, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével.» (Ef. 5, 25.) A látnok látja az egyházat, mint szép, koszorús jegyest. Szép koszorút, gyönyörű koronát font Krisztus az egyház hajába. Nem akarom elékteleníteni életemmel az egyház szentségét; lássék meg erkölcseimen, hogy a szentegyháznak híve s fia vagyok.
b) Nemcsak vágyik a szentség után az egyház, hanem leheli, neveli azt. Nevelt erényt s elbájolta vele a világot: angyali tisztaságot, istentiszteletet, hűséget, ellenségszeretetet, kitartást, bátorságot. «Magis timent virgines nostrae si ad lenones, quam si ad leones damnantur», leányaink inkább félnek a kerítőktől, mint az oroszlánoktól – mondotta Tertullián. Emelte a közerkölcsöt; szentsége eleven erő volt. Ah, ezen kell megismerni az egyházat; támasszon életre, mosson tisztára, alakítson, remekeljen. Célja, értéke, ereje, hivatása merő erkölcs. Ettől lett virágos a föld; szent lett China, Japán, India is. S most is hány lélek nyitja ki az egyház keblén szemét az örök világosságnak – hány emelkedik ki bűnből, homályból! Pedig most nehéz ez! Szerencsétlen hideg áramlatok járnak a világban s nagy a hajsza! Ki irányítsa a lelkeket, ki nyissa ki szemeiket?
c) S kire vár e részben a nagy föladat! «Ad vos ο sacerdotes» – mondja a próféta. Papok, nálatok a «magisterium», az apostolság! Felétek nézünk elsősorban! Mutassátok meg, mennyi önmegtagadásra s világmegvetésre, mily tisztaságra s türelemre képes a kereszténység. Ne kompromittáljuk az egyházat. Hibáinkkal, bűneinkkel útját álljuk Krisztus művének; mert nem hisznek az evangéliumnak sem, ha azt gyönge erkölcsök hirdetik. – S végre a világ megveti a papságot, mely Krisztus szívéből nem tud tüzet s eucharistiájából világlegyőzést meríteni. Tisztelni s hinni fog, ha szentek leszünk.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése