2013. október 5., szombat

27. évközi vasárnap

Hirdetések
Elsővasárnap van. A reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz. A szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
Mai nap gitáros mise lesz Szentistvántelepen.
Októberben minden este rózsafűzért imádkozunk.
A hétköznapi szentmisék este 6-kor kezdődnek.
Gitárkoktatás van minden kedden 18 órától a Budakalászi hittanteremben.
Szentistvántelepi templom felújítása:
A múlt héten kifestették a sekrestyét.
Keresztelés
Bakos Regő Kolos keresztelése Szentistvántelepen a 10 órás mise után lesz.
Esküvő
Október 12-én 16.45-kor a budakalászi templomban fogad örök hűséget Havas Dávid és Szlávec Gyöngyi
Temetés
Buti Istvánné Gizella temetése október 11-én pénteken 11 órakor lesz a Katolikus Temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Olmosi Antal németországban elhunyt. Temetése október 11-én 13 órakor lesz Winnendben. Adj örök nyugodalmat nekik.

Hittanórák rendje
Az első és ötödik osztályosok hittanórái a tanítási rendben vannak.
Budakalászon kedden 1. óra 5. osztály, 2. óra 1. osztály.
Szentistvántelepen Kedd 4. óra 1. osztály, 5 óra 5. osztály
                               Budakalász                          Szentistvántelep
Iskolai hittan az első és ötödik osztálynak az órarendbe illesztve.
2. osztály               kedd 14.00-                           kedd 14.30
3. osztály               kedd 14.45-                           kedd 13.40-
4. osztály               kedd 13.05-                           kedd 12.50-
felsős                     kedd 16.00-                           Csütörtök 17.00-
Gimis hittan          hétfő 17 óra                         
Ifjúsági hittan       csütörtök 19.30 óra             Péntek 20 óra

Ovis hittan októberben kezdődik. Mályva utcai óvodában kedden
¼ 4-4-ig. A Nyitnikék Pomázi úti ovijában pénteken ¼ 4-4-ig.
Bérmálkozási felkészítő indul kéthetente vasárnap esténként Budakalászon. Várjuk a gimnazista korosztály jelentkezését. Első alkalom október 13-án este lesz.Miseszándékok
Szombat 18.00 szentmise +Mária
Vasárnap: 8 óra Budakalász hívekért
      10 óra Szentistvántelep +Irén
      18 óra Budakalász Sinka és Gerula család +tagjaiért
Hétfő Budakalász 17. 30 rózsafűzér, 18 + Károlyi Anikóért
Kedd 18 óra Szentistvántelep szabad
Szerda 18 óra Budakalász Krajcsics Józsefért
Csütörtök 18 óra Szentistvántelep szentmise hálából
Péntek Budakalász 18 óra +Lázár Gáspár és neje József
Szombat 18.00 szentmise szabad
Vasárnap: 8 óra Budakalász püspök atya szándékára
      10 óra Szentistvántelep +Bognár Istvánért és veje Zsótér Mihályért
      18 óra Budakalász +Mirk Ágnesért

A pápa októberi imaszándéka

Általánosimaszándék: hogy akiket az élet nehézségei annyira megtörtek, hogy életük végét kívánják, megérezzék Isten szeretetének közelségét.
Missziós imaszándék: hogy a Világmisszió Napjának megünneplése segítsen minden keresztényt annak felismerésére, hogy nemcsak befogadói, de hirdetői is vagyunk Isten szavának.
A héten Rózsafűzér királynéja, Magyarok nagyasszonya, Szemt Dénes, Leonardi Szent János ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születésnapját vagy névnapját.
Kirándulás Vácra
Október 12-én szombaton kirándulást szervezünk Vácra.
Indulás reggel 8-kor, visszaérkezés 19 óra körül.
Útiköltség 3000Ft (busszal és ebéddel).
Program: Szentmise a Váci Bazilikában, Ebéd, felújított főtér megtekintése, székesegyház és kincstár, hétkápolna. (Felnőtteknek Memento Mori kripta +1000Ft)

Prohászka Ottokár gondolataiból:
a) A szent olvasót nyomja a kezünkbe a pápa, kihez a lelkek zarándokolnak, mert neki adta az úr a mennyország kulcsait hitünk úgy köt hozzá, mint Péterhez; buzdít: Imádkozzatok az olvasót. S íme, a köves Abruzzók vagy a szűk Hernád-völgy falucskáiban, ahol nehézkesen prüszköl az esti vonat, a Kárpátok irtványain, az alföldi tanyákon és az Alpesek sajtos gulibáiban, Formosa-, Szent Móric- és a Sandvich-szigeteken peregnek a rózsafüzér szemei, mert a pápa a keresztényeknek atyja, buzdítja híveit. Buzdítja valamennyit, legyenek bár laposfejű indiánok, mulattok, négerek; tengődjenek bár a kínai folyók deszkakunyhóiban vagy legyenek elárusító leányok japán legyezős boltokban. Sokat ígér: az egyház s a társadalom bajaira írt; rózsaolajat, illatosabbat Bagdad rózsakertjeinek olajánál, csepegtet szíveinkbe. Ígéri, hogy valamint eretnekekkel s török-tatár elleni küzdelmekben segített az Olvasós Szűz Mária, úgy megsegít most is. – Azután ígéri, hogy az ima által megerősbül hitünk; az Isten gyermekeinek érzülete vesz erőt lelkünkön. – Ígéri, hogy erősek leszünk kísértéseinkben. Nézd, hányan küzdenek s győznek. – Szentkereszttől Körmöcre három órán át a rengetegben vezetett egy asszonyka Lutilla faluból, egy kendőt vitt magával és olvasóját kézben; «Ezzel megyünk mindenhová – mondotta, – hogy ne féljünk». Legyen hát imánk a hit imádsága, mert a hitbeli tekintélynek, szent Atyánknak szavára fogtunk hozzá! Örvendünk annak a nagy közösségnek is, melybe olvasónkkal beléptünk, az atyjuk szavát fogadó keresztények gyülekezetének!b) Az Úr Jézus a hitből való imának csodaerőt ígért. Gyönyörű, egyszerű szavak ezek: Ha hitetek olyan lesz, mint a mustármag, azt mondjátok az eperfának: mozdulj s dobd magad a tengerbe s meglesz! A hitben erős ima a szentek fegyvere, lelkük erőssége, kihatásaik titka. Ó ha tudnánk hitből imádkozni! Hitből imádkozunk, ha Krisztusba elmélyedünk. Ezt tesszük a szent olvasóban, melynek legfőbb kelléke, hogy elmondása közben az illető hitcikkelyekkel foglalkozzunk. Krisztus személye, élete, halála, a benne megnyilatkozó szeretet és fájdalom, az ő küzdelme és győzelme lebeg szemeink előtt. Ez alázatos szemléletünk szívünket puhítja, alakítja, könnyekkel öntözi, hajlékonnyá teszi. Csoda-e, ha ez alázatunkban szíves örömest foglalkozunk e titkokkal, ha azoknál időzünk, ha reményünket rajtuk élesztjük, ha érzelmeinkkel, vágyainkkal, örömeinkkel alattuk megvonulunk. A hit e képekkel álmodik, rajtuk vigasztalódik. Egyre azt hajtogatja, hogy az Isten ember lett, köztünk élt és szenvedett s hogy megújította a világot s föltámadásában legyőzött minden rosszat. Nézi, mily alázatos, szelíd és édes az az Úr. Majd meg megdermed, mikor szenvedni látja s egyre csak azt dadogja: Értem, értem szenved; megyek én is vele. Megfordul Istenével istállóban és názárethi házban, templomban, hegyen-völgyön,
kertben, éjben, ostorok, tövisek közt; sírját húsvéti fényben látja és elviszi a glóriát haza és a mennybemenet aranyporával hinti be a levegőt. Ez imádkozó lélekbe Kriszrus képe nyomódik bele. Bár nyomódnék bele mélyen! Tízszer gondolom el, mialatt egy tizedet elmondok, hogy hogyan is volt az, hogy mit is gondolt, mit is érzett az a szent Szűz, aki Istent foganta, hordozta és szülte...; lelkem, ne felejtsd el őt soha!
c) Azok a nagy eredmények, hatások és remények, melyek a rószafüzérrel összekötvék, csak a kegyelem erejére utalhatnak. – A természetfölötti rend új világ s e világnak melege és harmata, villamossága és delejessége a kegyelem, az épít és éltet. Mint ahogy a napsugár szövi a lombot az ágak szövőszékén, levegőből és harmatból: úgy a kegyelem kifejti a lelket. De a kegyelmet magát a hitből való ima szerzi. Azért a szívek meghódolását is az ilyen imának igéri az Isten. Azt mondotta a szent Szűz szent Domonkosnak: hadd el a szóharcot, nem az a szívek kulcsa; imádkozzál hitből s tanítsd az embereket hitből imádkozni. A hit alázata a megtérésnek és az Istenkeresésnek kulcsa. Az arsi plébános nem disputált, hanem gyóntatott, alázatra és imára tanította az embereket. A lourdesi Szűz is
penitenciára, magábatérésre szólít föl. S igazán ez kell; élő, való, meleg, lelkes hit kell nekünk. Ezen nagy valóság előtt lehajtja fejét az ember és egy új világ sejtelme szállja meg.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése