2015. július 4., szombat

14. évközi vasárnap


Hirdetések
Elsővasárnap van. A reggeli Szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
A mai nap Péter fillérek gyűjtés van. A perselybe bedobott adományokat a pápa javára továbbítjuk.
Június, július, augusztus hónapban az esti szentmisék 19 órakor kezdődnek.
Felnőtt megtérő hittanra várunk minden érdeklődőt július 12-én vasárnap este.
Szent István alapítvány ösztöndíj papírját megtaláljuk a hátsó asztalon.
A napközis tábor –kevés érdeklődés miatt- elmarad.
 
 
Temetés
Múlt héten temettük Sitkovics Béláné Mári a testvérünket.
Június 24-én szerdán hunyt el Szentgyörgyvölgyi Ervin testvérünk.
Szentistvántelep
Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki a kertrendezésben részt vett.
Készülnek a templomkert tervei. Az udvarba szeretnénk egy kerengő jellegű kertet kialakítani, amihez ajándékba kaptunk földet. A múlt héten kedden kiástuk a szikkasztóhoz szükséges árkot, szombaton ezeket a részeket planíroztuk.
 Miseszándékok
Szombat Szentistvántelep 19 óra Családért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Hálából
       Budakalász 19 óra +Sinka Józsefért
Hétfő Budakalász 19 Hálából Béla atyáért
Kedd Szentistvántelep elmarad
Szerda Budakalász elmarad
Csütörtök Szentistvántelep 19 óra +Éváért
Péntek Budakalász 19 óra Hálából Árpád atyáért
Szombat Szentistvántelep 19 óra Hálából 40. születésnapon
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Szülőkért
       Budakalász 19 óra Bolberitz Pál atyáért
Csendes mise 1 200Ft énekes 2 100 Ft
A héten Goretti Szent Mária és Szent Benedek apát ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
Esküvő
Július 11-én 15 órakor köt házasságot Somogyi Sára és Pulay Márk a Budakalászi templomban.
Július 18-án 16 órakor köt házasságot Czakó Adorján és Farkas Luca a Budakalászi templomban.
 


Ferenc pápa: Szívünk legyen mindig nyitott a Szentlélek indításaira!


Június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén délben, az Úrangyala imádság előtt Ferenc pápa arról elmélkedett, milyen fontos szerepet tölt be ma is a két apostol a hívők életében.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Miként tudjátok, Szent Péter és Pál apostol mai főünnepét az egész egyházban megünneplik, de Róma egyháza egészen különleges örömmel éli meg, mert saját alapjai a vérük által megpecsételt tanúságtételükben vannak lefektetve. Róma különös szeretetet és megbecsülést érez Istennek ezen emberei iránt, akik messze földről jöttek hirdetni, életük árán is, Krisztus evangéliumát, amire egész életüket odaszánták. E két apostol dicsőséges öröksége lelki büszkeséget ad Rómának, ugyanakkor felhívás is a keresztény erények, különösképpen a hit és a szeretet megélésére: a Jézusba mint Messiásba és Isten Fiába vetett hitre, amelyet elsőként Péter vallott meg, Pál pedig hirdette a népeknek; továbbá a szeretetre, amelyet ennek az egyháznak egyetemesen kell szolgálnia.
              Az Úrangyala imádságban Szent Péter és Pál emlékezetéhez hozzákapcsoljuk Máriáét is, aki élő képmása az egyháznak, Krisztus menyasszonyának, amelyet az apostolok „vérükkel tettek termékennyé” (az ünnepi mise kezdő antifónája). Péter személyesen ismerte Máriát, és a vele folytatott beszélgetések során, különösen a pünkösdöt megelőző napokban (vö. ApCsel 1,14) el tudta mélyíteni Krisztus misztériumának megismerését. Pál, amikor hirdette Isten üdvözítő tervének beteljesedését „az idők teljességében”, nem feledkezett el megemlékezni az „asszonyról”, akitől Isten Fia az időben megszületett (vö. Gal 4,4). A két apostol evangelizáló tevékenységén túl itt, Rómában erednek a rómaiak Szent Szűz iránti mélységes és évszázados tiszteletének gyökerei is, akit főként Salus Populi Romaninak [’a római nép megmentője’ – a szerk.] neveznek. Mária, Péter és Pál: útitársaink ők Isten keresésében; vezetőink a hit és az életszentség útján; Jézus felé vezetnek minket, hogy megtegyük mindazt, amit kér tőlünk. Kérjük segítségüket, hogy szívünk mindig nyitott legyen a Szentlélek indításaira és a testvéreinkkel való találkozásra.
              A szentmisében, melyet ma délelőtt tartottunk a Szent Péter-bazilikában, megáldottam az eltelt évben kinevezett, a világ sok tájáról érkezett metropolita érsekek palliumát. Ismételten köszöntöm őket, és minden jót kívánok nekik, valamint családtagjaiknak és mindazoknak, akik elkísérték őket erre a jelentős alkalomra. Kívánom, hogy a pallium ne csak a Péter Székével való közösség kötelékeit tegye szorosabbá, hanem ösztönözze őket a lelkipásztori buzgóságukra bízott emberek mind nagylelkűbb szolgálatára. Ugyancsak örömömre szolgált a szertartás keretében, hogy üdvözölhettem az ökumenikus pátriárka, I. Bartholomaiosz szeretett testvérem nevében Rómába értekezett küldöttség tagjait, akik – mint minden évben – Szent Péter és Pál ünnepére jöttek. Az ő jelenlétük is az egyházaink közötti testvéri kötelékek jele. Imádkozzunk, hogy erőteljesebben járjunk az egység felé vezető úton.
              Imádságunkat ma főként Róma városáért, lelki és anyagi jólétéért mondjuk: Isten kegyelme segítse Róma egész népét, hogy teljesen meg tudja élni a keresztény hitet, amelyről Szent Péter és Pál rendíthetetlen lelkesedéssel tettek tanúságot. Járjon közben értünk Szűz Mária, az apostolok királynéja.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése